VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁJOM MOTOROVÝCH VOZIDIEL (ďalej v texte len ako „VOP“)

 1. Definície pojmov
  1. V Zmluve a týchto Všeobecných obchodných podmienkach pre nájom motorových vozidiel pojem:
   1. „Prenajímateľ“ označuje obchodnú spoločnosť Moris Slovakia s.r.o., so sídlom Alejová č. 4, 040 11 Košice, IČO: 36 214 574, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vo vložke č. 13306/V;
   2. „Nájomca“ označuje fyzickú alebo právnickú osobu uvedenú v Zmluve, prípadne jeho/jej právneho nástupcu;
   3. „Preberajúca osoba“ označuje fyzickú osobu, ktorá vystupuje v mene a/alebo koná na účet Nájomcu, o ktorej platí, že má všetku spôsobilosť konať v mene a na účet Nájomcu;
   4. „Zmluva“ označuje Zmluvu, ktorá sa odvoláva na tieto VOP, ako na svoju neoddeliteľnú súčasť a/alebo prílohu k Zmluve, a predmetom ktorej je nájom osobného motorového Vozidla, špecifikovanom v odovzdávacom protokole;
   5. „Doba nájmu“ znamená dobu, počas ktorej je Vozidlo v dispozičnej sfére Nájomcu a táto doba je smerodajná pre určenie výšky nájmu podľa aktuálneho cenníka Prenajímateľa platného v deň podpísania Zmluvy;
   6. „Zábezpeka“ je vratná zúčtovateľná platba zabezpečujúca finančné nároky Prenajímateľa voči Nájomcovi vzniknuté na základe Zmluvy a/alebo VOP;
   7. „VOP“ označujú tieto Všeobecné obchodné podmienky pre nájom motorových vozidiel vydané podľa ustanovenia § 273 Obchodného zákonníka;
   8. „Vozidlom“ sa rozumie osobné motorové vozidlo vo vlastníctve alebo držbe Prenajímateľa, ktorého nájom tvorí predmet Zmluvy;
   9. „Dňom nájmu“ sa rozumie 24 hodín počítaných od momentu prevzatia Vozidla Nájomcom do užívania, pričom smerodajným pre určenie tohto momentu je údaj uvedený v odovzdávacom protokole.
 2. Uzatvorenie Zmluvy o nájme dopravného prostriedku
  Zmluva sa uzatvára na základe vzájomného konsenzu zmluvných strán a to podpísaním:
  1. Zmluvy o nájme dopravného prostriedku, ktorou sa špecifikujú účastníci zmluvného vzťahu a dojednáva sa, že príslušný zmluvný vzťah sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka,
  2. Všeobecných obchodných podmienok,
  3. odovzdávacieho protokolu, ako prílohy č. 1 k Zmluve podľa bodu 2.1. Zmluvy, v ktorom sa identifikuje predmet nájmu a jeho príslušenstvo. V tomto protokole sa ďalej uvedie číslo zákazky a EČV Vozidla Prenajímateľa, miesto, čas a dátum odovzdania Vozidla Nájomcovi, dohodnuté miesto, čas a dátum vrátenia Vozidla a identifikuje sa Preberajúca osoba.
  Prenajímateľ je povinný odovzdať Nájomcovi Vozidlo spravidla v prevádzke Prenajímateľa určenej v Zmluve a v čase určenom v Zmluve. Odovzdanie a prevzatie vozidla potvrdia obe zmluvné strany podpisom odovzdávacieho protokolu. Nájomca je povinný platiť počas celej doby trvania nájmu dohodnuté nájomné, ktoré sa začína počítať od momentu odovzdania Vozidla Nájomcovi a/alebo odo dňa podpisu odovzdávacieho protokolu.

  Predmetom nájmu je nájom konkrétne určeného Vozidla bližšie špecifikovaného v odovzdávacom protokole, ak sa zmluvné stany nedohodnú inak.

  Tieto VOP spolu s odovzdávacím protokolom označeným číslom príslušnej Zmluvy tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o nájme dopravného prostriedku a spoločne tvoria obsah Zmluvy.
 3. Povinnosti prenajímateľa
  Prenajímateľ sa zaväzuje:
  1. odovzdať Nájomcovi Vozidlo na dočasné užívanie v dobrom technickom stave, vybavené príslušenstvom a dokladmi tak, ako to vyžadujú platné právne predpisy;
  2. odovzdať Nájomcovi Vozidlo s plne natankovanou palivovou nádržou;
  3. poistiť vozidlo v zmysle platných predpisov o povinnom zmluvnom poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, a uzatvoriť taktiež havarijné poistenie;
  4. v prípade nutnosti vykonania prehliadky a/alebo opravy Vozidla poskytnúť telefonicky alebo inak informácie a odporúčania potrebné na zabezpečenie kvalitnej opravy v autorizovanom servise VW, ŠKODA, AUDI alebo k prevozu Vozidla do vlastného autorizovaného servisu;
  5. v prípade, že prehliadka alebo oprava Vozidla nebude prevedená do 24 hodín od odovzdania Vozidla na servisnú prehliadku, zabezpečiť Nájomcovi náhradné vozidlo. To sa nevzťahuje na potrebu opravy škody na Vozidle spôsobenej Nájomcom, resp. osobami, ktorým Nájomca umožnil použitie vozidla alebo na škodu spôsobenú neznámym páchateľom;
  6. vykonať za súčinnosti s Nájomcom všetky potrebné kroky k likvidácii všetkých nehôd a škôd (poistných udalostí);
  7. na požiadanie Nájomcu je Prenajímateľ povinný vybaviť Vozidlo detskou autosedačkou;
  8. na požiadanie Nájomcu je Prenajímateľ povinný vystaviť Nájomcovi osobitnú plnú moc na konkrétny právny úkon súvisiaci s užívaním Vozidla.
 4. Povinnosti nájomcu
  Nájomca je povinný najmä:
  1. pri uzatvorení Zmluvy predložiť - občiansky preukaz (pas), vodičský preukaz, v prípade ak je Nájomca fyzickou osobou podnikateľom aj živnostenský list a/alebo výpis z obchodného registra, ak je Nájomca právnickou osobou, a to nie staršie ako 3 mesiace a umožniť Prenajímateľovi vyhotoviť si v súlade s právnym poriadkom SR z týchto dokladov fotokópie;
  2. s odbornou starostlivosťou starať sa o to, aby na Vozidle nevznikla škoda, dodržiavať inštrukcie výrobcu Vozidla o prevádzke vozidla a inštrukcie o hustení pneumatík;
  3. používať Vozidlo výhradne pre svoju potrebu t.j. prepravu osôb. Prenechanie vozidla do podnájmu a/alebo do užívania tretej osobe na prevádzkovanie inej zárobkovej činnosti (napr. Taxislužba), použitie vozidla na účasť na pretekoch, súťažiach a podobných skúškach, používanie Vozidla na tlačenie alebo ťahanie iných vozidiel, prívesov alebo iných predmetov nie je povolené a je dôvodom na okamžité odstúpenie od Zmluvy zo strany Prenajímateľa. Nájomca nesmie prenechať užívanie Vozidla inej osobe. Nájomca - právnická osoba, resp. podnikateľ môžu určiť okruh vlastných zamestnancov oprávnených používať Vozidlo, nesmie ho však prenechať inej právnickej osobe, resp. inému podnikateľovi alebo tretej osobe;
  4. zdržať sa vykonávania akýchkoľvek zmien na vozidle bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa, v opačnom prípade je povinný pred ukončením dohodnutej doby nájmu uviesť Vozidlo na svoje náklady do pôvodného stavu, pričom zodpovedá za škodu tým spôsobenú;
  5. ohlásiť Prenajímateľovi bezodkladne (najneskôr však do 24 hod. od zistenia vzniku škody) každú poruchu a/alebo škodovú udalosť, príp. inú škodu na Vozidle spôsobenú jeho prevádzkou. Škodu na Vozidle je Nájomca povinný v každom prípade doložiť dokladom o hlásení škodovej udalosti príslušnému oddeleniu Policajného zboru SR, resp. inému príslušnému štátnemu orgánu. V prípade neskorého nahlásenia takejto škodovej udalosti nesie Nájomca zodpovednosť za prípadné škody, napr. regresný nárok poisťovne uplatnený voči Prenajímateľovi;
  6. v prípade vzniku poistnej udalosti podieľať sa na likvidácii škody minimálne vo výške spoluúčasti, ktorú by za iných okolností bol povinný uhradiť Prenajímateľ príslušnej poisťovni, okrem prípadov úmyselného poškodenia alebo škody spôsobenej pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, kedy Nájomca zodpovedá za škodu v plnej výške. V prípade odcudzenia Vozidla sa Nájomca podieľa na vzniknutej škode spoluúčasťou vo výške 10% z hodnoty Vozidla, ktorú malo Vozidlo v čase jeho odcudzenia. Výška spoluúčasti sa môže zmeniť v prípade zmeny príslušnej poistnej zmluvy, čo Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým;
  7. v prípade nutnosti vykonania opravy na ceste kdekoľvek v tuzemsku okamžite vyžiadať súhlas (s vykonaním takejto opravy a dohodnúť spôsob jej vykonania) Prenajímateľa a konzultovať s ním najskôr telefonicky alebo iným vhodným spôsobom zabezpečenie príslušnej opravy;
  8. znášať zodpovednosť za škodu spôsobenú zničením, odcudzením alebo poškodením Vozidla v rozsahu, v akom nebude krytá plnením poisťovne podľa poistnej zmluvy. V tomto prípade sa zaväzuje uhradiť aj ušlý zisk Prenajímateľa za dobu od vzniku škodovej udalosti do ukončenia opravy a škodu, ktorá touto škodovou udalosťou vznikla. V prípade, kedy poistná zmluva bude pokrývať náklady na náhradu škody iba čiastočne, uhradí rozdiel medzi nákladmi na opravu a výškou plnenia hradeného poisťovňou; v prípade, ak Nájomca vráti Vozidlo, ktorého interiér je nadmerne znečistený, je Nájomca povinný uhradiť aj náklady na vyčistenie takto znečisteného interiéru;
  9. v prípade, ak Nájomca vráti Vozidlo, ktorého exteriér je znečistený, zodpovedá za poškodenie laku na Vozidle zistené dodatočne po umytí Vozidla Prenajímateľom;
  10. stratu dokladov a/alebo kľúčov od Vozidla a s tým súvisiace dodatočné náklady hradí Nájomca v plnom rozsahu;
  11. všetky pokuty a súdne výdavky súvisiace s parkovaním, dopravnými priestupkami alebo inými priestupkami voči zákonu uložené na dané Vozidlo, voči Nájomcovi, inému vodičovi alebo Prenajímateľovi do vrátenia Vozidla, s výnimkou prípadov, kedy sa tak stane kvôli chybe Prenajímateľa hradí Nájomca v plnom rozsahu;
  12. oznámiť v priebehu trvania Zmluvy zmenu sídla spoločnosti, miesta podnikania, príp. zmenu bydliska, resp. iné zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť riadne plnenie si záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy;
  13. v prípade ukončenia nájmu vrátiť Vozidlo riadne, včas, na dohodnutom mieste a s plne natankovanou nádržou v opačnom prípade budú nájomcoviúčtované poplatky za dotankovanie nádrže;
  14. v prípade zamietnutia úhrady nákladov za nájom Vozidla zo strany príslušnej poistovne (plnenie z PZP / KASKO), hradí vzniknuté náklady Prenajímateľovi Nájomca v plnom rozsahu podľa cenníka Prenajímateľa platného v čase trvania nájomného vzťahu;
  15. v prípade krátenia úhrady nákladov za nájom Vozidla (dĺžka nájmu, nákladov za nájom) zo strany príslušnej poistovne (plnenie z PZP / KASKO), hradí Prenajímateľovi Nájomca vzniknutý rozdiel medzi nájomným podľa cenníka Prenajímateľa platného v čase trvania nájomného vzťahu a plnením poisťovne;
  16. v prípade dohodnutej spoluúčasti nájomcu na nákladoch pri odstraňovaní následkov poistnej / škodovej udalosti vzťahujúcej sa aj na náklady za nájom Vozidla, hradí poisťovňou vypočítanú spoluúčasť Prenajímateľovi Nájomca;
  17. Nájomca nie je oprávnený použiť Vozidlo na cestu do zahraničia alebo ho tam inak dopraviť, pokiaľ v Zmluve nie je vyslovene uvedené inak.
  18. Nájomca berie na vedomie, že vo vozidle nie je možné fajčiť.
  19. Nájomca berie na vedomie, že vo vozidle nie je možné prepravovať zvieratá.
  20. Nájomca sa zaväzuje udržiavať predmet nájmu v čistote, ako zvnútra, tak zvonku. V prípade vrátenia vozidla v stave inom, ako zodpovedá bežnému znečisteniu z prevádzky vozidla, Nájomca sa zaväzuje uhradiť náklady spojené s čistením predmetu nájmu.
  21. Nájomca je povinný oznámiť zrušenie potvrdenej rezervácie Prenajímateľovi minimálne 48 hodín pred plánovaným prevzatím vozidla. Ak Nájomca neoznámi Prenajímateľovi včas a riadne zrušenie rezervácie, Prenajímateľ má právo na úhradu storno poplatku vo výške sumy prenájmu, ktorý bol zarezervovaný.
  Pohľadávka Prenajímateľa, ktorá vznikne titulom skutočností uvedených v bode 4. VOP, bude Nájomcovi vyúčtovaná osobitným daňovým dokladom - faktúrou s lehotou splatnosti 7 dní odo dňa jej doručenia.
 5. Nájomné a jeho splatnosť
  1. Nájomné dohodnuté v Zmluve je stanovené dohodou zmluvných strán.
  2. Výška dohodnutého nájomného vychádza z cenníka zverejneného na webovom sídle Prenajímateľa www.moris.sk, platného v deň uzatvorenia Zmluvy. V prípade, ak počas trvania Zmluvy dôjde na základe požiadavky Nájomcu k zmene predmetu nájmu, výška nájomného sa odo dňa zmeny predmetu nájmu (t.j. odo dňa prevzatia iného vozidla uvedeného na odovzdávacom protokole) mení podľa cenníka aktuálneho v deň zmeny predmetu nájmu pre príslušný druh vozidla, čo Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým. Uvedené platí aj v prípade každej ďalšej zmeny predmetu nájmu. Pohonné hmoty hradí Nájomca v plnej výške.
  3. Nájomné je stanovené ako
   1. nájomné za najazdené kilometre - vypočítané s použitím sadzby špecifikovanej v cenníku za km prejdené Vozidlom do vrátenia Vozidla (počet km prejdených Vozidlom bude stanovený po prečítaní údajov na tachometri nainštalovanom vo Vozidle, ako rozdiel medzi počiatočným stavom tachometra pri prevzatí Vozidla a konečným stavom pri vrátení Vozidla Prenajímateľovi). Suma nájomného podľa tohto bodu sa stanoví ako súčet sadzby nájomného za deň nájmu a súčtu sadzby za každý kilometer najazdený Nájomcom nad 100 kilometrov od počiatočného stavu tachometra za príslušný deň;
   2. denné nájomné - vypočítané s použitím sadzby špecifikovanej v cenníku za Deň nájmu, počas ktorého Nájomca užíva Vozidlo. Denné nájomné možno dojednať len v prípade, ak predpokladaná doba nájmu presiahne 7 dní (vrátane), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V cene denného nájomného je nájom Vozidla s maximálnym denným limitom najazdených kilometrov 100 km / deň, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Prekročenie maximálneho denného limitu najazdených kilometrov Prenajímateľ vyúčtuje v sadzbe podľa aktuálneho cenníka zverejneného na webovom sídle Prenajímateľa www.moris.sk.
  4. Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľ je oprávnený upraviť dohodnuté nájomné s ohľadom na zmeny nákladov, predovšetkým na výšku poistného, dane z motorových vozidiel a pod., ktoré nebolo v čase uzavretia nájomnej zmluvy možné predpokladať. O tejto skutočnosti Prenajímateľ informuje Nájomcu bez zbytočného odkladu (najneskôr do 7 dní od zistenia skutočností odôvodňujúcich takéto zvýšenie). Nájomca je oprávnený najneskôr do troch dní od obdržania písomného oznámenia Prenajímateľa o zmene výšky nájomného zmluvu z tohto dôvodu okamžite písomne vypovedať a vrátiť predmet nájmu ku dňu účinnosti výpovede Prenajímateľovi. Výpoveď je účinná dňom jej doručenia. Pokiaľ Nájomca vo vyššie uvedenej lehote Zmluvu nevypovie, má sa za to, že so zvýšením nájomného súhlasí a zaväzuje sa zaplatiť zvýšenú cenu nájmu podľa nového cenníka Prenajímateľa odo dňa doručenia tohto oznámenia o zvýšení nájomného, pokiaľ v tomto oznámení nie je uvedený neskorší dátum účinnosti zvýšenia nájomného.
  5. Nájomné je Nájomca povinný zaplatiť v hotovosti (pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak) do pokladne Prenajímateľa pri vrátení Vozidla o čom Prenajímateľ vyhotoví Nájomcovi daňový doklad.
  6. Nájomné podľa bodu 5.3 VOP je možné vyúčtovať daňovým dokladom - faktúrou. Faktúra je splatná do 14 dní od jej vystavenia, s výnimkou vyúčtovania nájomného splatného pred prevzatím Vozidla, ktoré je Nájomca povinný uhradiť najneskôr pri prevzatí Vozidla.
  7. V prípade porušenia zmluvnej povinnosti Nájomcu zaplatiť dohodnuté nájomné riadne a včas v zmysle Zmluvy sa Nájomca zaväzuje zaplatiť okrem dohodnutého nájomného aj úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 6. Skončenie nájmu
  1. Zmluva na dobu určitú zaniká uplynutím v Zmluve dohodnutej doby nájmu.
  2. Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu uvedenej v Zmluve môže nájom skončiť dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou Zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Výpoveď Nájomcu nadobúda účinnosť dňom odovzdania Vozidla do dispozičnej sféry Prenajímateľa, ak v Zmluve nie je ustanovené inak.
  3. Prenajímateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu s okamžitou účinnosťou, ak zistí, že Nájomca užíva Vozidlo v rozpore so Zmluvou alebo všeobecne platnými zásadami užívania vozidiel alebo pokiaľ Nájomca poruší povinnosti jemu uložené v bode 4. VOP. Výpoveď je v tomto prípade účinná odo dňa, kedy bola písomná výpoveď riadne doručená Nájomcovi. Za deň doručenia sa pokladá aj deň, kedy bolo prevzatie písomnosti Nájomcom odmietnuté, ako aj deň uloženia zásielky na pošte.
  4. V prípade, ak Nájomca vráti Vozidlo pred ukončením doby nájmu dojednaného ako nájomné bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov, je povinný zaplatiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné za celú dohodnutú dobu nájmu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
  5. Ku dňu ukončenia platnosti Zmluvy je Nájomca povinný vrátiť Vozidlo na miesto odkiaľ ho prevzal, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Vrátenie Vozidla je možné uskutočniť počas pracovných dní v čase od 8,00 do 18,00 hod. V inom čase nie je možné Vozidlo vrátiť a Prenajímateľ nie je povinný v takomto čase Vozidlo prijať, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
  6. V prípade, že Nájomca nevráti Vozidlo po skončení doby nájmu riadne a včas alebo si nevyžiada písomný súhlas Prenajímateľa s predĺžením doby nájmu, používa Vozidlo bez právneho titulu. V tomto prípade je Prenajímateľ oprávnený oznámiť orgánom činným v trestnom konaní neoprávnené užívanie Vozidla Nájomcom, pričom Nájomca je povinný niesť náklady, resp. škody tým spôsobené. Až do doby riadneho vrátenia Vozidla je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi za každý začatý deň po skončení doby nájmu v zmysle zmluvy, zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške dohodnutého denného nájomného, plus sumu 0,1% z obstarávacej hodnoty Vozidla denne, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 7. Záverečné ustanovenia
  1. spoločnosť Moris Slovakia s.r.o. s účinnosťou od 01.08.2007 v zmysle § 273 Obchodného zákonníka. Aktualizácia VOP bola uskutočnená dňa 01.04.2021.
  2. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy o nájme dopravného prostriedku uzavretej medzi Prenajímateľom a Nájomcom. Odchylné ustanovenia v Zmluve majú prednosť pred týmito VOP.
  3. Osobné údaje sú spracovávané v nevyhnutnom rozsahu na právnom základe uzatvorenej nájomnej zmluvy v zmysle zákona ť. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnch údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú spracovávané po dobu do splnenia všetkých povinností a záväzkov nájomcu plynúcich zo Zmluvy, a tiež na dobu určenú osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a zákon č. 249/1994 Z.z. o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti). Bližšie informácie k spracovaniu osobných údajov nájdete na stránke www.moris.sk/ochrana-osobných-údajov
Alejová 4, Košice

Alejová 4, Košice

Copyright ©2022 Moris Slovakia | Vytvoril bart.sk

Obchodné podmienky